ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р.

Стра­хові­ компа­нії­ Пре­мії­, тис. грн. Випла­ти, тис. грн. Рівень випла­т, %
НАФТАГАЗСТРАХ (ДМС) 123640,2 82646,6 66,84
ПРОВІДНА (ДМС) 84 079,1 65 324,6 77,69
ІНГО УКРАЇНА (ДМС) 59 230,5 58 275,4 98,39
АСКА (ДМС) 59 014,4 32 544,8 55,15
УНІКА (ДМС) 25 198,3 29 519,8 117,15
Середнє значення рівня страхових виплат по ринку для ДМС,% 72,07
ДЕЛЬТА (ДСЗ) 13 811,0 959,0 6,94
АСКА (ДСЗ) 6 368,8 510,7 8,02
ДОВІРА І ГАРАНТІЯ (ДСЗ) 6 133,0 143,0 2,33
АСКО-ДОНБАС (ДСЗ) 4 751,1 1 961,3 41,28
АЛЬФА СТРАХУВАННЯ (ДСЗ) 2 143,2 13,0 0,61 forinsurer.com – журнал о страховании
Середнє значення рівня страхових виплат по ринку для ДСЗ,% 12,70

Джерело: дані Інтернет-журналу «Форіншурер Страхування» [5].

Розглянувши показники основних компаній по страхуванню здоров’я, перейдемо до аналізу перспектив розвитку ринку КСЗ у найближчі роки. Фахівці прогнозують зростання ринку особистого страхування здоров’я у 2013…2015 роках на 15-20%, переважно ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р. за рахунок корпоративних клієнтів (зараз корпоративна частка становить 95% на ринку страхування здоров’я). Кількість страхових компаній, що займаються класичним КСЗ, поступово зменшується у прогнозі до 20-25 компаній [4].

Ємність потенційного ринку пропозицій по страхуванню здоров’я достатня для задоволення потреб національної економіки, однак обізнаність підприємств про можливості цього страхування ще є низькою. Попит на медичні послуги та страхування здоров’я протягом наступних років повинен підвищитися внаслідок збереження несприятливої соціально-економічної і демографічної ситуації у країні, при цьому страховики пов’язують надію на зростання цього ринку з підвищенням рівня страхової культури у суспільстві.

Структура клієнтського портфеля страховиків на користь корпоративних клієнтів повинна зберегтися ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р.. Цьому сприятиме кадрова політика роботодавців, направлена на збільшення обсягів корпоративного страхування здоров’я їх працівників, негативний прогноз рівня середньої заробітної плати, що не дозволяє сподіватися на розвиток сегменту індивідуального страхування здоров’я, і послаблення діагностичної бази державних медичних установ. Однак існує і реальна загроза скорочення обсягів КСЗ при запровадженні в Україні обов’язкового соціального медичного страхування.

Впровадження на підприємстві корпоративного страхування здоров’я неможливе без правильного розуміння змісту і призначення тих страхових продуктів, які складають поняття «страхування здоров’я». Крім цього, треба врахувати особливості вірного обрання як страховиків, так і оптимальних програм КСЗ для конкретного трудового колективу з відповідністю цілям ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р. цього страхування як процесу інвестування у розвиток трудового колективу підприємства. Розглянемо основні етапи реалізації цього процесу.

Перший етап - визначення, для чого потрібне КСЗ і який результат отримає підприємство. Цілі можуть бути різними: утримання працівників (підвищення лояльності персоналу), залучення висококваліфікованих фахівців, підвищення статусу окремих працівників, підвищення статусу підприємства в ділових колах і т.д. Залежно від обраної цілі мають підбиратися типи страхових програм і регламент їх розподілу по особистостях (або забезпечення КСЗ для усіх працівників після закінчення випробувального терміну, або тільки для працівників з певним стажем роботи на підприємстві, або тільки для керівників підрозділів і т.і.).Оскільки ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р. наявність КСЗ здатна вплинути на мотивацію працівників, то програми КСЗ можуть використовуватися для підвищення статусу працівника в якості доповнення до його переводу на більш високу посаду, тому що супроводження посадового підвищення працівника розширенням пакету КСЗ підсилює ефект мотивації до праці. Також за допомогою КСЗ можна заохочувати працівників за вислугу років, наприклад збільшувати обсяг послуг залежно від стажу роботи на підприємстві. Або КСЗ можна пов'язати з конкретними результатами роботи працівника - якщо працівник протягом першого півріччя показує гарні результати, йому надається солідний пакет послуг з КСЗ. Якщо у наступне півріччя він знижує виробничі показники, цей пакет переоформлюють на іншого працівника.

У результаті на ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р. першому етапі необхідно розподілити персонал на окремі однорідні групи працівників, для яких будуть застосовуватися однорідні страхові програми з пакету КСЗ.

Другим етапом є визначення бюджету КСЗ. При цьому не слід розглядати бюджет КСЗ як ще одні додаткові витрати, тому що КСЗ є не просто витратами, а потужним інвестиційним інструментом розвитку персоналу і засобом залучення потрібного кваліфікованого персоналу з ринку праці. Бюджет розподіляється між сформованими групами працівників.

Третій етап – формування портфелю оптимальних корпоративних страхових програм для груп працівників, які визначені на попередніх етапах. Для цього необхідно зібрати і проаналізувати пропозиції страхових компаній та вивчити відгуки про їх діяльність ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р. у засобах масової інформації і в Інтернеті. Потім необхідно звернутися у попередньо відібрані страхові компанії для конкретного ознайомлення зі змістом програм КСЗ в межах бюджету та його розподілу між сформованими групами працівників.

Запропоновані страхові програми необхідно порівняти за основними критеріями (ціна, обсяг страхових ризиків і страхових випадків, зміст програм надання медичних послуг, розміри страхових сум, перелік і територія розташування медичних установ, що надаватимуть послуги, зручність послуг запропонованого медичного асістансу тощо). Після аналізу програм обираються їх конкретні варіанти для окремих груп працівників. Для цього в межах кожної групи формується список працівників з визначенням параметрів страхового захисту для кожної особи ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р.. Програми страхування здоров’я та їхня вартість обираються індивідуально для кожного працівника, враховуючи цілі страхування та дані працівника (вік, стать, стаж роботи, стан здоров’я тощо).

Обираючи програми страхування, слід пам’ятати про те, що страховий захист здоров’я працівників реалізується двома видами послуг – страхуванням здоров’я на випадок хвороби ДСЗ і медичним страхуванням ДМС. Розглянемо детально особливості цих страхових послуг.

Страхування на випадок хвороби - послуга особистого страхування, де предметом страхування є майнові інтереси, пов’язані із завданням шкоди здоров’ю працівника при його захворюванні на визначену хворобу, і з тимчасовою втратою ним працездатності внаслідок захворювання (рис.3).


Рис. 3. Схема страхування здоров ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р.’я на випадок хвороби (авторська розробка)

Суб’єктами страхування є страховик, страхувальник (підприємство) і застрахована особа (працівник). Страховий ризик - ймовірне захворювання застрахованої особи однією з хвороб з переліку, передбаченого в договорі страхування. Цей перелік по “Міжнародній статистичній класифікації хвороб і проблем, пов’язаних із здоров’ям” 10-го перегляду, прийнятій Всесвітньою Асамблеєю охорони здоров’я, має 20 груп хвороб із їх числом до 1000.

Страхові виплати здійснюються по факту захворювання застрахованою особою на хворобу з певної групи хвороб, визначеної у договорі страхування. Додатково може здійснюватися виплата у випадку встановлення працівнику групи інвалідності або його смерті внаслідок такого захворювання.

Річні базові страхові ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р. тарифи визначаються окремо за кожною групою хвороб, а загальний тариф за договором визначається як сума тарифів за групами хвороб. Критерієм встановлення розміру страхової суми є задоволення фінансових потреб, які виникають у застрахованої особи при її лікуванні та/або тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання. Для корпоративного страхування страхові тарифи, як правило, знаходяться у межах від 1 до 2 % для кожної з найбільш поширених груп хвороб. Страховий внесок за кожну застраховану особу розраховується за формулою:

Рхвj = Тхв.і ∙ Крj ∙ Sjхв, (1)

де Тхв.і – базовий річний страховий тариф по ризику і-ї групи хвороб; Sjхв – індивідуальна страхова сума для j-ї особи; Крj – індивідуальний коефіцієнт, який визначається ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р. страховиком після медичного андерайтингу (вивчення рівня ризиковості стану здоров’я) цієї особи.

Договір страхування укладається на підставі заяви підприємства-страхувальника за згодою усіх застрахованих осіб на строк до одного року. При укладанні договору враховуються такі фактори ризику захворювання як стан здоров’я, професія, вік працівника та ін. При необхідності призначається медичне обстеження застрахованої особи для оцінки фактичного стану її здоров’я. Страхові суми встановлюються у договорі індивідуально для кожної застрахованої особи за згодою усіх сторон договору.

Страхова виплата здійснюється по факту захворювання працівника конкретною хворобою після медичного підтвердження діагнозу цієї хвороби. При цьому особі безпосередньо або лікарському закладу (якщо ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р. застрахована особа дала на це вказівку) сплачується сума згідно з наведеною у договорі таблицею виплат по конкретних хворобах.

Договір страхування може передбачати, що при встановленні працівнику інвалідності внаслідок захворювання обумовленою хворобою, йому буде виплачено визначену у договорі окрему страхову суму в залежності від групи інвалідності (як правило, це 50…90% від Sjхв). Договір також може передбачати ризик смерті працівника в результаті його захворювання певною хворобою та особу – вигодонабувача по такому випадку. При цьому страхова виплата по смерті здійснюється вигодонабувачу у розмірі 100% від суми Sjсм. Ризики інвалідності та смерті внаслідок захворювання є додатковими і оплачуються додатковими внесками, що розраховуються по ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р. додаткових тарифах страховика:

Рінвj = Тінв.і ∙ Крj ∙ Sjінв; Рсмj = Тсм.і ∙ Крj ∙ Sjсм; (2)

де Тінв.і,Тсм.і – базові річні страхові тарифи по ризиках інвалідності та смерті відповідно внаслідок захворювання хворобою з і-ї групи хвороб; Рінвj, Рсмj –додаткові внески по ризиках інвалідності і смерті відповідно.

Загальний страховий внесок на j-ту особу у цьому випадку буде таким:

Рj = Рхвj + Рінвj + Рсмj . (3)

Для медичного страхування (ДМС) предметом страхування є майнові інтереси, пов’язані із здоров'ям працівника, а саме з витратами на отримання ним необхідної медичної допомоги. Суб’єкти ДМС - страховик, підприємство-страхувальник, працівник-застрахований і лікувально-профілактична установа ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р. (ЛПУ). Остання – це ліцензований заклад охорони здоров'я, яке забезпечує задоволення потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників. Страховик укладає з ЛПУ договір надання медичних послуг для застрахованих осіб в обсязі страхових програм по укладених договорах страхування. Страховик виступає гарантом повноти надання необхідних медичних послуг застрахованим особам (рис.4).


Рис. 4. Схема добровільного медичного страхування (авторська розробка)

Страховим ризиком є розлад здоров’я застрахованої особи, який вимагає надання цій особі медичних послуг у межах, визначених ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р. договором. Страховим випадком є факт мотивованого звернення застрахованої особи до ЛПУ за одержанням медичних послуг у випадку захворювання, загострення хронічного захворювання, травми, отруєння, та інших випадків, які потребують медично-санітарної допомоги. Набір певних медичних послуг формує програму медичного страхування. Настання страхового випадку підтверджується рахунком ЛПУ, який надається для оплати страховику.

Розмір внеску для ДМС розраховується аналогічно внеску для ДСЗ з використанням формули (1). Тарифи визначаються страховиком у відповідності з програмами медичного страхування (ПМС) для кожної застрахованої особи окремо, а загальний тариф по групі застрахованих осіб дорівнює сумі тарифів за обраними ПМС. Річні тарифи становлять 5…30% від страхових сум, які ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р. встановлюються в межах вартості кожної ПМС, що розраховується як вартість надання медичних послуг за цією програмою протягом терміну страхування. Коефіцієнти ризику об’єктивізують наявність відхилень у стані здоров’я працівників - застрахованих осіб.

Договір страхування укладається на строк до одного року, але може бути подовжений. За договором страховик зобов’язується організувати і фінансувати надання застрахованим особам медичних послуг (лікувальних, діагностичних, профілактичних, реабілітаційних тощо) певного переліку і якості в обсязі ПМС, обраних підприємством. Отримують необхідні медичні послуги тільки працівники - застраховані особи.

Страхові виплати здійснюються по факту надання медичних послуг застрахованим особам шляхом оплати рахунків, наданих страховику лікувально-профілактичним закладом. Вартість послуг, що надані ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р. ЛПУ, розраховується за цінами, які попередньо узгоджені між страховиком і цим медичним закладом. Для координації надання медичних послуг і зручності їх отримання клієнтами застосовуються компанії медичного асистансу.

Проаналізувавши зміст і особливості цих страхових послуг, обираємо для формування портфелю корпоративного страхування здоров’я працівників підприємства послуги страхування здоров’я на випадок найбільш поширених груп хвороб і послуги медичного страхування з відповідним співвідношенням сум їх бюджетування. Порівняння характеристик послуг ДМС і ДСЗ наведено у табл. 4. Показник «Середня вартість» оцінюється по умовному пакету ДСЗ, що включає ДМС і ДСЗ з середнім рівнем страхових сум та мінімальною кількістю страхових ризиків.

Далі ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р. необхідно вирішити, яким чином буде укладатися договір – або самостійно менеджерами відділу кадрів, або звертанням до страхового брокера. Брокер є висококваліфікованим фахівцем і під власну відповідальність має забезпечити найкращого страховика для реалізації тих програм страхування, які обрані підприємством у складі страхового портфеля для своїх працівників. Вартість брокерських послуг становить від 5 до 15% вартості договору страхування.

Таблиця 4


documentajwxuon.html
documentajwybyv.html
documentajwyjjd.html
documentajwyqtl.html
documentajwyydt.html
Документ ТОП-5 украінських страховиків по ДМС і ДСЗ за 1 півріччя 2013 р.